location_on Младост 1, бл. 26, София
access_time Пон. - Нед.: 10:00ч. - 21:30ч.
Телефони за поръчки:
Телефони за поръчки
0898 730 977
02/416 87 67

Общи условия

Условия за използване на уебсайт pizza-liguria.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "ЛИГУРИЯ 2" ООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.pizza-liguria.com, наричани по-долу за краткост Потребители, от друга. "ЛИГУРИЯ 2" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 200982851, с адрес на регистрация: гр. София, ул. "Христо Белчев" № 18, ет. 3, имейл: liguria@abv.bg. Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). Настоящият документ съдържа информация за дейността на "ЛИГУРИЯ 2" ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ЛИГУРИЯ 2" ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - www.pizza-liguria.com и всички негови подстраници.

Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – за нуждите на тълкуване на настоящите общи условия „стоки“ ще бъдат наричани предлаганите от Търговеца продукти на хранително-вкусовата промишленост, а именно готвени ястия, съобразно предлаганото от Търговеца меню.

Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

1.На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки (продукти, произвеждани и доставяни в рамките на ресторантьорски услуги) на територията на град София.

1.1.Стоките, предлагани от Търговеца посредством уебсайта са предназначени за физически лица и/или юридически лица. Правилата, относими към защитата на потребители, в това число правилата относно отказ от договора, се прилагат единствено по отношение на физически лица, действащи в качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Поръчка

2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за покупко-продажба на предлаганите стоки и тяхната доставка на територията на град София като Търговецът запазва правото си да ограничи допълнително районите за доставка, за което следва да се прилага информацията, публикувана в интерфейса на уебсайта.
2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.
2.2. При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
2.6. Потребителят се съгласява, че минималната стойност на поръчка, която може да бъде направена през интерфейса на уебсайта, е 20,00 лв. Потребителите не могат да поръчват доставки на стоки, чиято обща стойност в рамките на една поръчка е по-ниска от посочената сума.

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Подизпълнители

4. Потребителят се съгласява, че при поръчка на стока от сайта на Търговеца, последният може да възложи изпълнение на договора на трето лице, което да достави на потребителя поръчаните стоки. За използването на подизпълнител не се изисква съгласие на потребителя.
4.1. Подизпълнителите, които търговецът използва не са страна по договора между Търговеца и потребителя.

Цени

5. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
5.1. Цените на стоките включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му.
5.2. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
6. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
7. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Плащане

8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки посредством следните методи:
• Наложен платеж или пощенски паричен превод, съобразно условията на съответното трето лице, предлагащо платежната услуга.
• Чрез платежни услуги, предлагани от платежни оператори с лиценз за извършване на дейност като такива в Република България или чрез лиценз издаден в друга държава-членка на ЕС, когато това е предвидено от Търговеца.
9. Търговецът запазва правото си да установи и други методи за плащане на уебсайта, включително чрез услугите на трети лица – платежни оператори, както и плащане в брой на място в търговски обект след направена поръчка.
10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна, включително по отношение на дължимите такси за извършване на съответната платежна операция.
10.1. Потребителят следва да бъде изрично запознат с факта, че използването на услугите „наложен платеж“ и „пощенски паричен превод“ на съответните доставчици на куриерски и платежни услуги е свързано със заплащане на допълнителни такси съобразно с тарифата на съответните доставчици, които такси е възможно да не бъдат отразени в интерфейса на сайта при извършване на поръчка поради факта, че същите не са включени в цената за доставка на стоките, а са такса, платима за съответните платежни услуги.
11. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора и рекламации

12. Потребителят декларира, че е запознат с обстоятелството, че стоките, предмет на договора за поръчка не могат да бъдат връщани по реда на чл. 50 и следващите от Закона за защита на потребителите.
13. Стоките, които могат да бъдат поръчвани от потребителя попадат в категорията на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност или стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
14. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
15. Предвид характера на продаваните от Търговеца стоки, рекламация е допустима единствено при объркан предмет на поръчка или при доставка на продукти, които не отговарят на описанието, налично на уебсайта или пък са обективно негодни за консумация.
16. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.
17. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
18. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
19. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
20. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. данни за извършена поръчка;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
21. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
22. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
23. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1) разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
2) намаляване на цената.
24. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

Интелектуална собственост

25. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
26. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
27. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
28. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги посредством уебсайта.
29. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

30. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
31. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
32. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
33. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

34. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

35. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
36. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
37. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право

38. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.